🌚

在i3wm状态栏显示股票信息

Posted at — Jun 12, 2015
#Linux #i3wm #股票 #编程

效果如图:

创建脚本,并赋可执行权限:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
#!/bin/sh
# shell script to prepend i3status with more stuff

STOCK_SCRIPT=`realpath "$0"|xargs dirname`/stock.php

i3status | while :
do
  stock_info=""
  if [[ -x "$STOCK_SCRIPT" ]]; then
    stock_info=`$STOCK_SCRIPT`
  fi

  read line

  # if output_format = i3bar in i3status.conf
  stock_info="[{ \"full_text\": \"${stock_info}\" },"
  echo "${line/[/$stock_info}" || exit 1

  # # if not output_format = i3bar in i3status.conf
  # echo "$stock_info | $line" || exit 1
done

如果i3status.conf中启用了JSON格式输出(支持颜色),应启用上面脚本中第一块的代码,否则使用后面的。启动JSON格式输出的内容具体如下:

1
2
3
4
general {
  colors = true
  output_format = i3bar
}

在i3wm的配置文件中用以上脚本替换i3status:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
bar {

  # ...

  # status_command i3status
  status_command ~/.i3/myi3status.sh

  # ...

}

在和上面脚本同路径下创建脚本:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
#!/bin/env php
<?php
class PinYin
{
  public static function utf8To($ss, $isfirst = false)
  {
    return self::convert(self::utf8ToGB2312($ss), $isfirst);
  }

  public static function utf8ToGB2312($ss)
  {
    return iconv('UTF-8', 'GB2312//IGNORE', $ss);
  }

  // 字符串必须为GB2312编码
  public static function convert($ss, $isfirst = false)
  {
    $res = '';
    $len = strlen($ss);
    $pinyinArr = self::get_pinyin_array();
    for ($i=0; $i<$len; $i++) {
      $ascii = ord($ss[$i]);
      if ($ascii > 0x80) {
        $asciiB = ord($ss[++$i]);
        $ascii = $ascii * 256 + $asciiB - 65536;
      }

      if ($ascii < 255 && $ascii > 0) {
        if (($ascii >= 48 && $ascii <= 57) || ($ascii >= 97 && $ascii <= 122)) {
          $res .= $ss[$i]; // 0-9 a-z
        } elseif ($ascii >= 65 && $ascii <= 90) {
          $res .= strtolower($ss[$i]); // A-Z
        } else {
          $res .= '_';
        }
      } elseif ($ascii < -20319 || $ascii > -10247) {
        $res .= '_';
      } else {
        foreach ($pinyinArr as $py=>$asc) {
          if ($asc <= $ascii) {
            $res .= $isfirst ? $py[0] : $py;
            break;
          }
        }
      }
    }
    return $res;
  }

  public static function toFirst($ss)
  {
    $ascii = ord($ss[0]);
    if ($ascii > 0xE0) {
      $ss = self::utf8ToGB2312($ss[0].$ss[1].$ss[2]);
    } elseif ($ascii < 0x80) {
      if ($ascii >= 65 && $ascii <= 90) {
        return strtolower($ss[0]);
      } elseif ($ascii >= 97 && $ascii <= 122) {
        return $ss[0];
      } else {
        return false;
      }
    }

    if (strlen($ss) < 2) {
      return false;
    }

    $asc = ord($ss[0]) * 256 + ord($ss[1]) - 65536;

    if($asc>=-20319 && $asc<=-20284) return 'a';
    if($asc>=-20283 && $asc<=-19776) return 'b';
    if($asc>=-19775 && $asc<=-19219) return 'c';
    if($asc>=-19218 && $asc<=-18711) return 'd';
    if($asc>=-18710 && $asc<=-18527) return 'e';
    if($asc>=-18526 && $asc<=-18240) return 'f';
    if($asc>=-18239 && $asc<=-17923) return 'g';
    if($asc>=-17922 && $asc<=-17418) return 'h';
    if($asc>=-17417 && $asc<=-16475) return 'j';
    if($asc>=-16474 && $asc<=-16213) return 'k';
    if($asc>=-16212 && $asc<=-15641) return 'l';
    if($asc>=-15640 && $asc<=-15166) return 'm';
    if($asc>=-15165 && $asc<=-14923) return 'n';
    if($asc>=-14922 && $asc<=-14915) return 'o';
    if($asc>=-14914 && $asc<=-14631) return 'p';
    if($asc>=-14630 && $asc<=-14150) return 'q';
    if($asc>=-14149 && $asc<=-14091) return 'r';
    if($asc>=-14090 && $asc<=-13319) return 's';
    if($asc>=-13318 && $asc<=-12839) return 't';
    if($asc>=-12838 && $asc<=-12557) return 'w';
    if($asc>=-12556 && $asc<=-11848) return 'x';
    if($asc>=-11847 && $asc<=-11056) return 'y';
    if($asc>=-11055 && $asc<=-10247) return 'z';
    return false;
  }

  public static function get_pinyin_array()
  {
    static $pyArr;
    if(isset($pyArr)) return $pyArr;

    $kk = 'a|ai|an|ang|ao|ba|bai|ban|bang|bao|bei|ben|beng|bi|bian|biao|bie|bin|bing|bo|bu|ca|cai|can|cang|cao|ce|ceng|cha|chai|chan|chang|chao|che|chen|cheng|chi|chong|chou|chu|chuai|chuan|chuang|chui|chun|chuo|ci|cong|cou|cu|cuan|cui|cun|cuo|da|dai|dan|dang|dao|de|deng|di|dian|diao|die|ding|diu|dong|dou|du|duan|dui|dun|duo|e|en|er|fa|fan|fang|fei|fen|feng|fo|fou|fu|ga|gai|gan|gang|gao|ge|gei|gen|geng|gong|gou|gu|gua|guai|guan|guang|gui|gun|guo|ha|hai|han|hang|hao|he|hei|hen|heng|hong|hou|hu|hua|huai|huan|huang|hui|hun|huo|ji|jia|jian|jiang|jiao|jie|jin|jing|jiong|jiu|ju|juan|jue|jun|ka|kai|kan|kang|kao|ke|ken|keng|kong|kou|ku|kua|kuai|kuan|kuang|kui|kun|kuo|la|lai|lan|lang|lao|le|lei|leng|li|lia|lian|liang|liao|lie|lin|ling|liu|long|lou|lu|lv|luan|lue|lun|luo|ma|mai|man|mang|mao|me|mei|men|meng|mi|mian|miao|mie|min|ming|miu|mo|mou|mu|na|nai|nan|nang|nao|ne|nei|nen|neng|ni|nian|niang|niao|nie|nin|ning|niu|nong|nu|nv|nuan|nue|nuo|o|ou|pa|pai|pan|pang|pao|pei|pen|peng|pi|pian|piao|pie|pin|ping|po|pu|qi|qia|qian|qiang|qiao|qie|qin|qing|qiong|qiu|qu|quan|que|qun|ran|rang|rao|re|ren|reng|ri|rong|rou|ru|ruan|rui|run|ruo|sa|sai|san|sang|sao|se|sen|seng|sha|shai|shan|shang|shao|she|shen|sheng|shi|shou|shu|shua|shuai|shuan|shuang|shui|shun|shuo|si|song|sou|su|suan|sui|sun|suo|ta|tai|tan|tang|tao|te|teng|ti|tian|tiao|tie|ting|tong|tou|tu|tuan|tui|tun|tuo|wa|wai|wan|wang|wei|wen|weng|wo|wu|xi|xia|xian|xiang|xiao|xie|xin|xing|xiong|xiu|xu|xuan|xue|xun|ya|yan|yang|yao|ye|yi|yin|ying|yo|yong|you|yu|yuan|yue|yun|za|zai|zan|zang|zao|ze|zei|zen|zeng|zha|zhai|zhan|zhang|zhao|zhe|zhen|zheng|zhi|zhong|zhou|zhu|zhua|zhuai|zhuan|zhuang|zhui|zhun|zhuo|zi|zong|zou|zu|zuan|zui|zun|zuo';
    $vv = '-20319|-20317|-20304|-20295|-20292|-20283|-20265|-20257|-20242|-20230|-20051|-20036|-20032|-20026|-20002|-19990|-19986|-19982|-19976|-19805|-19784|-19775|-19774|-19763|-19756|-19751|-19746|-19741|-19739|-19728|-19725|-19715|-19540|-19531|-19525|-19515|-19500|-19484|-19479|-19467|-19289|-19288|-19281|-19275|-19270|-19263|-19261|-19249|-19243|-19242|-19238|-19235|-19227|-19224|-19218|-19212|-19038|-19023|-19018|-19006|-19003|-18996|-18977|-18961|-18952|-18783|-18774|-18773|-18763|-18756|-18741|-18735|-18731|-18722|-18710|-18697|-18696|-18526|-18518|-18501|-18490|-18478|-18463|-18448|-18447|-18446|-18239|-18237|-18231|-18220|-18211|-18201|-18184|-18183|-18181|-18012|-17997|-17988|-17970|-17964|-17961|-17950|-17947|-17931|-17928|-17922|-17759|-17752|-17733|-17730|-17721|-17703|-17701|-17697|-17692|-17683|-17676|-17496|-17487|-17482|-17468|-17454|-17433|-17427|-17417|-17202|-17185|-16983|-16970|-16942|-16915|-16733|-16708|-16706|-16689|-16664|-16657|-16647|-16474|-16470|-16465|-16459|-16452|-16448|-16433|-16429|-16427|-16423|-16419|-16412|-16407|-16403|-16401|-16393|-16220|-16216|-16212|-16205|-16202|-16187|-16180|-16171|-16169|-16158|-16155|-15959|-15958|-15944|-15933|-15920|-15915|-15903|-15889|-15878|-15707|-15701|-15681|-15667|-15661|-15659|-15652|-15640|-15631|-15625|-15454|-15448|-15436|-15435|-15419|-15416|-15408|-15394|-15385|-15377|-15375|-15369|-15363|-15362|-15183|-15180|-15165|-15158|-15153|-15150|-15149|-15144|-15143|-15141|-15140|-15139|-15128|-15121|-15119|-15117|-15110|-15109|-14941|-14937|-14933|-14930|-14929|-14928|-14926|-14922|-14921|-14914|-14908|-14902|-14894|-14889|-14882|-14873|-14871|-14857|-14678|-14674|-14670|-14668|-14663|-14654|-14645|-14630|-14594|-14429|-14407|-14399|-14384|-14379|-14368|-14355|-14353|-14345|-14170|-14159|-14151|-14149|-14145|-14140|-14137|-14135|-14125|-14123|-14122|-14112|-14109|-14099|-14097|-14094|-14092|-14090|-14087|-14083|-13917|-13914|-13910|-13907|-13906|-13905|-13896|-13894|-13878|-13870|-13859|-13847|-13831|-13658|-13611|-13601|-13406|-13404|-13400|-13398|-13395|-13391|-13387|-13383|-13367|-13359|-13356|-13343|-13340|-13329|-13326|-13318|-13147|-13138|-13120|-13107|-13096|-13095|-13091|-13076|-13068|-13063|-13060|-12888|-12875|-12871|-12860|-12858|-12852|-12849|-12838|-12831|-12829|-12812|-12802|-12607|-12597|-12594|-12585|-12556|-12359|-12346|-12320|-12300|-12120|-12099|-12089|-12074|-12067|-12058|-12039|-11867|-11861|-11847|-11831|-11798|-11781|-11604|-11589|-11536|-11358|-11340|-11339|-11324|-11303|-11097|-11077|-11067|-11055|-11052|-11045|-11041|-11038|-11024|-11020|-11019|-11018|-11014|-10838|-10832|-10815|-10800|-10790|-10780|-10764|-10587|-10544|-10533|-10519|-10331|-10329|-10328|-10322|-10315|-10309|-10307|-10296|-10281|-10274|-10270|-10262|-10260|-10256|-10254';
    $key = explode('|', $kk);
    $val = explode('|', $vv);
    $pyArr = array_combine($key, $val);
    arsort($pyArr);

    return $pyArr;
  }
}

define('STOCKS_FILE', $_SERVER['HOME'].'/.stocks');

if (!file_exists(STOCKS_FILE)) {
  exit('File not found: '.STOCKS_FILE);
}
$stockCodeArr = explode("\n", trim(file_get_contents(STOCKS_FILE)));
if (empty($stockCodeArr)) {
  exit('No stock code found.');
}

$context = stream_context_create(
  [
    'http'=>[
      'method'=>"GET",
      'timeout' => 3
    ]
  ]
);
$response = file_get_contents("http://hq.sinajs.cn/list=".implode(',', $stockCodeArr), false, $context);
if (empty($response)) {
  exit('Failed fetching stock info with API.');
}

$result = [];
$lines = explode("\n", trim(iconv('gbk', 'utf-8', $response)));
foreach ($lines as $line) {
  $matches = [];
  preg_match('/".*"/', $line, $matches);
  if (!empty($matches)) {
    $stock = explode(',', trim($matches[0], '"'));
    if (!empty($stock)) {
      $result[] = strtoupper(PinYin::utf8To($stock[0], true)).": {$stock[3]}, {$stock[4]}, {$stock[5]}";
    }
  }
}
echo implode('; ', $result);

脚本从~/.stocks中读取股票代码:

1
2
sh601985
sz002024